• „Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu BEZPIECZNĄ   SZKOŁĄ!”        

    ->>>>CERTYFIKAT<<<<-

      W roku szkolnym 2015/2016 Pg1 w Brzegu przystąpiło do III już edycji kuratoryjnego certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”. W regulaminie konkursu czytamy (m.in.) Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” jest dokumentem potwierdzającym szczególne działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na jej terenie i w jej bezpośrednim otoczeniu.   Certyfikat potwierdza również wysoki stopień jakości i innowacyjności podejmowanych przez szkołę inicjatyw w zakresie profilaktyki bezpiecznych zachowań. Certyfikat ma charakter uznaniowy, wyróżniający szkołę, która charakteryzuje się szczególną aktywnością w procesie zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.   Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” nadawany jest szkole na okres 2 lat. W skład Zespołu Certyfikującego wchodzą: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu w Opolu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.   Dyrektor, kierując pracą Rady Pedagogiczną, zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Publiczne Gimnazjum nr 1 ustawicznie realizuje zadania priorytetowe Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Oświaty, w tym rządowego programu „Bezpieczna szkoła”. Programy Wychowawczy i Profilaktyczny obejmują oprócz szeroko pojętego wychowania i profilaktyki zadania wynikające ze specyfiki naszego środowiska. Do takich zadań należą m.in. bezpieczeństwo sąsiedztwa rzeki Odry,  bezrobocie rodziców jako przyczyna niebezpiecznych zachowań dzieci; nieusprawiedliwiona absencja i sposoby spędzania tego czasu poza szkołą, wyczynowe uprawianie sportu. Publiczne Gimnazjum nr 1 jest bezpieczną szkołą a większa świadomość uczniów i wzmożona troska nauczycieli wzmacnia to poczucie. 13.06.2016  PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W BRZEGU (jako jedyna spośród starających się szkól) otrzymała CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY. Gratulujemy!                   Tekst zdjęcia: Sekretariat.


  • ©